Warunki eksploatacji pomp do wody brudnej QW Żółte

Spread the love

Witam
Podaję istotne informacje dotyczące użytkowania pompy do wody brudnej z serii WQ żółte.

https://domtechniczny24.pl/pompy-zatapialne.html

Podane w tabeli parametry uzyskiwane są na wyjściu z pompy bez uwzględniania oporów instalacji tłocznej!
Wszystkie węże tłoczne, które można zwinąć w rolkę (węże typu strażackiego lub podobne), znacznie zmniejszają parametry hydrauliczne pompy (wydajność i wysokość podnoszenia)!
Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wystąpić różnica ±10%.
Przed instalacją należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza pompy.

Pompowanie wody z zawartością piasku lub innych elementów szlifujących w wodzie zawierającej więcej tych elementów niż 150mg/l, spowoduje znacznie szybsze zużycie a w konsekwencji zniszczenie pompy.
W przypadku gdy w wodzie wystąpią części stałe szlifujące np.: piasek, pompę bezwzględnie należy podwiesić na linie 0,5 m nad dnem opróżnianego zbiornika.

Podłączenie części hydraulicznej.
W przypadku zastosowania węża należy użyć takiej średnicy jaka jest właściwa dla króćca tłocznego danego typu pompy.
Wąż tłoczny powinien być tak poprowadzony aby nie dopuścić do jego zagięć i załamań na całej długości. Zastosowanie wę o mniejszej średnicy oraz o znaczącej długości spowoduje znaczne zmniejszenie parametrów pompy. Wylot pompy może być też podłączony z użyciem rury sztywnej.
Pompa nie może pracować na sucho !
Zabrania się aby przewód pływaka po jego regulacji był krótszy niż 8cm (odległość między pływakiem, a uchwytem ). Nie przestrzeganie tego warunku spowoduje przełamanie żył przewodu pływaka i nie będzie podlegało naprawie gwarancyjnej Pompy powinny pracować w pełnym zanurzeniu. Dopuszczalna jest krótkotrwała (max. 5 min) praca z nie pełnym zanurzeniem w celu ostatecznego opróżnienia zbiornika.
Nie dopuszcza się pompowania cieczy o temperaturze większej niż 35oC.

Wyłączenie się pompy w wyniku zadziałania zabezpieczenia przed przeciążeniem świadczy że warunki pracy przekroczyły wartości graniczne.
Przed ponownym uruchomieniem należy sprawdzić powód wyłączenia zabezpieczenia.
Uporczywe wielokrotne włączanie zabezpieczenia i wyłączanie się pompy może spowodować uszkodzenie samego zabezpieczenia jak i zniszczenie silnika. Przy instalacji elektrycznej pomp z zasilaniem trójfazowym oraz w pompach jednofazowych bez zabezpieczenia przeciw przeciążeniowego silnik powinien zostać podłączony za pośrednictwem właściwego zabezpieczenia nadprądowego przy czym wyłącznik powinien być nastawiony na +10% prądu określonego na tabliczce znamionowej danego typu pompy. Praca pomp bez zabezpieczenia nadprądowego jest możliwa jednak w przypadku awarii silnika spowodowanego przeciążeniem ewentualne koszty naprawy pokrywa użytkownik.
Przy przedłużaniu przewodu przyłączeniowego należy zwrócić uwagę że wraz ze wzrostem długości przedłużacza obniżają się parametry prądu eletrycznego.
W związku z tym w przypadku konieczności użycia przedłużacza należy to skonsultować z wykwalifikowanym elektrykiem tak aby był zapewniony właściwy przekrój żył przedłużacza.

Przed uruchomieniem należy wykonać następujące czynności:
– sprawdzić czy wirnik pompy a w przypadku pompy z rozdrabniaczem nóż tnący obracają się swobodnie.
– w typach pomp, które posiadają możliwość sprawdzenia poziomu oleju przez użytkownika należy tego dokonać przed uruchomieniem.
– ustawić wyłącznik pływakowy (jeżeli w danym typie jest zamontowany) poprzez właściwe umocowanie jego przewodu tak aby uzyskać oczekiwany poziom płynu dla włączania i wyłączania pompy.
Zabrania się aby przewód pływaka po jego regulacji był krótszy niż 8 cm (odległość między pływakiem, a uchwytem ). Nie przestrzeganie tego warunku spowoduje przełamanie żył przewodu pływaka i nie będzie podlegało naprawie gwarancyjnej.

Pompy nie należy używać do pracy z medium na którego działanie użyte w pompie materiały nie są odporne np. związki nieorganiczne.
Pompowanie wody z zawartością piasku lub innych elementów szlifujących spowoduje znacznie szybsze zużycie pompy, a w konsekwencji jej zniszczenie. W przypadku gdy w wodzie występują części stałe szlifujące np. piasek, kurzawka, pompę bezwzględnie należy podwiesić na linie 0,5 m nad dnem opróżnianego zbiornika.
Pompy typu WQ nie mogą pracować w zamkniętych obiegach wodnych (np. oczko wodne), w których obieg wody powoduje powstanie zawiesiny z drobnymi elementami szlifującymi, któreprowadzą do uszkodzenia pompy.
Pompy mogą pracować przy maksymalnej częstotliwości załączania nie więcej niż 15 razy w ciągu godziny  Maksymalna gęstość pompowanej cieczy może wynosić 1,2kg/l.