Wiertnica diamentowa DIAM mała

Spread the love

INSTRUKCJA OBSŁUGI wiertniy diamentowej

Wiertnica diamentowa CB-E18 jest na nią promocja ale to na tel.

SPIS TREŚCI

Deklaracja zgodności CE ……………………………………………. str. 3

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa …………………………………. str. 4

Ostrzeżenia i informacje bezpieczeństwa …………………………… str. 7

Opis wiertnicy ……………………………………………………….. str. 10

Specyfikacja …………………………………………………………. str. 11

Emisja hałasu i wibracji [EN 50144] ………………………………… str. 11

Instrukcja użytkowania ………………………………………………. str. 12

Podłączenie do źródła zasilania ………………………………………. str. 12

Obsługa wiertnicy ……………………………………………………. str. 14

Wybór prędkości (biegu) …………………………………………….. str. 14

Instalacja wiertnicy na statywie CBT181/60 …………………………. str. 14

Podłączanie do źródła wody …………………………………………. str.16

Czynności konserwującej …………………………………………….. str. 17

Akcesoria ……………………………………………………………… str. 18

Recykling ……………………………………………………………… str. 18

Deklaracja zgodności CE

Firma DIAM deklaruje, że wiertnica CB-E18 spełnia wymogi wszystkich obowiązujących norm i dyrektyw:

• EN ISO 12100 :2010

• EN 12348 :2000+A1 :2009

• EN 60204-1 :2006/AC :2010

DIAM INDUSTRIES

ZI – High Tech

1 rue Albert Calmette

67610 LA WANTZENAU

Jean-Michel CHRISTOPH

Zawarte w niniejszej instrukcji informacje odnoszące się do specyfikacji, konstrukcji, wyposażenia, materiałów oraz wyglądu zewnętrznego obowiązują w momencie druku. Choć czynione są wszelkie wysiłki, aby zapewnić ich dokładność, informacje
w niniejszej instrukcji nie są obowiązujące i podlegają zmianom.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
dotyczące narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym lub elektrycznym

OSTRZEŻENIE! Podczas użytkowania narzędzi elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, pozwalających na ograniczenie ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego i obrażeń ciała, z uwzględnieniem poniższych zaleceń. Proszę zachować na przyszłość wszelkie ostrzeżenia i instrukcje.

Proszę przeczytać wszystkie niniejsze instrukcje przed przystąpieniem do pracy z wyrobem oraz zachować je.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, serwisu czy czynności konserwacyjnych należy wyciągnąć wtyczkę.

1. Miejsce pracy musi być utrzymywane w porządku

Nieuporządkowane miejsca i stoły warsztatowe sprzyjają wypadkom.

2. Zwracać uwagę na środowisko pracy

Nie wystawiać narzędzi na działanie deszczu.

Nie stosować narzędzi w wilgotnym środowisku.

Dbać o prawidłowe oświetlenie obszaru pracy.

Nie obsługiwać narzędzi w obecności łatwopalnych cieczy lub gazów.

3. Chronić się przed porażeniem elektrycznym

Należy unikać styczności ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, kaloryfery, kuchenki czy lodówki. Bezpieczeństwo elektryczne można podnieść poprzez stosowanie wysokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego (30 mA/0,1s).

4. Nie pozwalać na zbliżanie się do maszyny innych osób

Nie pozwalać by ktokolwiek, a zwłaszcza dzieci, nie zaangażowany w prace dotykał narzędzia lub przedłużacza i wchodził w obszar roboczy.

5. Przechowywanie nieużywanych narzędzi

Kiedy narzędzia nie są użytkowane winny być one przechowywane w suchym, zamkniętym pomieszczeniu, poza zasięgiem dzieci.

6. Nie stosować nadmiernej siły przy pracy z narzędziami

Nie usprawni to pracy, ani nie podniesie jej bezpieczeństwa, przy tempie pracy, dla którego narzędzie zostało zaprojektowane.

7. Stosować odpowiednie narzędzia

Nie stosować małych narzędzi do wykonywania prac, do których konieczne jest zastosowania narzędzi dużych i wytrzymałych.

8.Stosować odpowiednią odzież

Nie nosić luźnych ubrań ani biżuterii, które mogłyby zostać pochwycone przez ruchome elementy.

Dla prac na zewnątrz zaleca się obuwie antypoślizgowe.

Długie włosy należy ochraniać nakryciem głowy.

9. Stosować środki ochrony osobistej

Stosować okulary ochronne.

Stosować maskę przeciwpyłową w przypadku gdy wiercenie powoduje powstawanie pyłów.

10. Podłączyć urządzenia do odciągu pyłów

Jeśli urządzenia zaopatrzone są w przyłącze odciągu pyłu i zbiorniki, należy zadbać o ich podłączenie i prawidłowe zastosowanie.

11. Nie nadwerężać kabla zasilającego

Nigdy nie należy ciągnąć kabla celem wyciągnięcia wtyczki z kontaktu. Trzymać kabel z dala od źródeł ciepła, oleju i ostrych krawędzi.

12. Bezpieczna praca

W miarę możliwości należy stosować klamry lub imadło celem unieruchomienia obrabianego przedmiotu. Jest to bezpieczniejsze niż trzymanie go dłońmi.

13. Nie sięgać urządzeniem za daleko

Należy zawsze zachowywać pewną postawę i równowagę.

14. Dbać o konserwację narzędzi

Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste, co zapewnia ich lepsze i bezpieczniejsze działanie.

Przestrzegać instrukcji smarowania i wymiany akcesoriów.

Okresowo sprawdzać kable narzędzi oraz naprawiać uszkodzone kable w upoważnionym punkcie serwisowym.

Okresowo sprawdzać przedłużacze i wymieniać je w przypadku uszkodzeń.

Dłonie powinny być suche, czyste oraz wolne od olejów i smarów.

15. Odłączanie narzędzi

Kiedy narzędzia nie są użytkowane, przed serwisem oraz w przypadku wymiany akcesoriów należy odłączyć narzędzie od źródła zasilania.

16. Usunąć wszelkie klucze regulacyjne i klucze maszynowe

Wyrobić w sobie nawyk sprawdzania czy klucze maszynowe i regulacyjne zostały usunięte z narzędzi przed ich włączeniem.

17. Unikać przypadkowego włączania narzędzi

Przed podłączeniem do źródła zasilania, upewnić się, że przełącznik jest wyłączony.

18. Stosować przedłużacze przystosowane do prac zewnętrznych

Kiedy narzędzie stosowane jest na zewnątrz, należy stosować wyłącznie przedłużacze przystosowane do prac zewnętrznych i odpowiednio oznaczone.

19. Zachować czujność

Zwracać uwagę na wykonywane czynności, zachować zdrowy rozsądek i nie obsługiwać narzędzi w przypadku zmęczenia.

20. Sprawdzić uszkodzone elementy

Przed dalszą obsługą narzędzia winno ono zostać dokładnie sprawdzone, aby upewnić się co do jego prawidłowego funkcjonowania.

Sprawdzić wyrównanie elementów ruchomych, swobodę ruchu elementów ruchomych, uszkodzenia elementów, instalację i wszelkie inne aspekty, mogące wpływać na działanie narzędzi.

Uszkodzone osłony lub inne elementy winny zostać prawidłowo naprawione lub wymienione przez uprawniony punkt serwisowy, o ile niniejsza instrukcja nie wskazuje inaczej.

Wadliwe przełączniki winny zostać wymienione przez uprawniony punkt serwisowy.

Nie stosować narzędzi, jeśli przełącznik się nie włącza lub nie wyłącza.

21. Ostrzeżenie

Stosowanie jakichkolwiek akcesoriów lub przystawek poza tymi, które zalecane są w niniejszej instrukcji może implikować niebezpieczeństwo obrażeń ciała.

22. Narzędzia winny być naprawiane przez wykwalifikowany personel

Niniejsze narzędzie elektryczne spełnia odnośne wymogi bezpieczeństwa. Naprawy winny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, stosujące oryginalne części zamienne, gdyż w przeciwnym przypadku istnieje poważne zagrożenie dla użytkownika.

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Zachować na przyszłość wszelkie ostrzeżenia i instrukcje.

Należy zawsze przestrzegać obowiązujących w kraju eksploatacji przepisów bezpieczeństwa, celem ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego i obrażeń ciała.

Ostrzeżenie bezpieczeństwa

Należy zawsze stosować okulary ochronne, maskę przeciwpyłową i ochronniki słuchu

Należy zawsze stosować obuwie ochronne

Należy zawsze stosować rękawice ochronne

Podłączenie do sieci wykonane być musi z zastosowaniem wyłącznika różnicowoprądowego. Nigdy nie należy stosować narzędzia bez wyłącznika różnicowoprądowego dostarczonego z urządzeniem. Należy zawsze sprawdzić poprawność funkcjonowania wyłącznika różnicowoprądowego przed przystąpieniem do pracy.

Nie dokonywać wiercenia ponad poziomem głowy o ile nie jest stosowany układ zbierania wody.

 • Podczas wiercenia należy zawsze zachować należytą ostrożność.
 • Proszę upewnić się, że każdy operator narzędzia dokładnie zapoznał się z maszyną i instrukcjami do niej przed przystąpieniem do pracy.
 • Wchodzić w obszar roboczy i stosować środki ostrożności w sposób minimalizujący wszelkie niebezpieczeństwa dla operatora i innych osób.
 • Sprawdzić maszynę i jej akcesoria przed każdym użyciem. Nie używać jej w razie wykrycia jakichkolwiek defektów.
 • Upewnić się, że narzędzie nie przecina żadnych przewodów elektrycznych, gazowych ani wodociągowych. Przed wierceniem skorzystać z układów wykrywających.
 • Upewnić się, że wszystkie wiertła i akcesoria zamontowane są prawidłowo zgodnie z instrukcjami producenta.
 • Należy zawsze upewniać się co do prawidłowych obrotów narzędzia.
 • Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z narzędziem obrotowym.
 • Podczas wiercenia w dół należy upewnić się, że wiertło może przejść bezpiecznie, nie raniąc nikogo pod spodem.
 • Podczas wiercenia płuczkowego należy stosować urządzenie do zbierania wody. Nigdy nie należy wykonywać wiercenia w górę lub ponad głową bez pojemnika do zbierania wody.
 • Nie należy stosować maszyny w wilgotnym miejscu. Wyłączyć maszynę bezzwłocznie, w przypadku jakiegokolwiek wycieku wody.
 • Do chłodzenia należy stosować wyłącznie czystą wodę kranową.
 • Nie dopuścić do przedostawania się wody do silnika. Upewnić się, że wyłącznik różnicowoprądowy nie ma styczności z wodą.
 • Należy zawsze stosować wiertła rdzeniowe zaprojektowane do wiercenia płuczkowego.
 • Należy zawsze pamiętać, że zakleszczenie wiertła może powodować obroty wiertnicy, przed włączeniem sprzęgła.
 • Nigdy nie należy prowadzić wiercenia z pozycji, z której nie można w pełni kontrolować urządzenia. Należy stać na stabilnej powierzchni.
 • W przypadku wiercenia na wysokości powyżej klatki piersiowej, konieczne jest stosowanie podestów wiertniczych.
 • Nigdy nie należy prowadzić wiercenia, stojąc na drabinie.
 • Należy zawsze upewniać się, że praca wykonywana jest w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami.
 • Unikać ciągłej pracy z maszyną i co jakiś czas przerwać wiercenie. Natychmiast przerwać prace w przypadku mrowienia w dłoniach.

Stosowanie jakichkolwiek akcesoriów lub przystawek poza tymi, które zaleca DIAM może implikować niebezpieczeństwo obrażeń ciała.

 1. Powyższe zalecenia muszą być zawsze przestrzegane. W przeciwnym przypadku istnieje niebezpieczeństwo poważnych uszkodzeń lub zagrożenie dla zdrowia. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.

https://domtechniczny24.pl/wiertnice-do-betonu.html

OPIS WIERTNICY

1. Złącza żeńskie ½” i męskie 1 ¼”

2. Przełącznik biegów

3. Uchwyt przedni

4. Podłączenie wody

5. Włącznik

6. Tylny uchwyt

7. Kabel zasilający

Wiertnica posiada 3-stopniową przekładnię biegów i sprzęgło przeciążeniowe ograniczające moment obrotowy, redukujące maksymalną reakcję momentu obrotowego przenoszoną na operatora w przypadku zakleszczenia wiertła rdzeniowego.

SPECYFIKACJA

Napięcie 230 V
Częstotliwość 50-60 Hz
Moc 1800 W
Prędkość obrotowa 580 – 1400 – 2800 min-1
Max. średnica wiercenia 132 mm
Waga 8,2 kg
Gwint złącza UNC 1 ¼ / R ½
Moment obrotowy sprzęgła przeciążeniowego 25 Nm
Ilość oleju 80 ml
Maksymalne ciśnienie wody 3 bar

EMISJA HAŁASU I WIBRACJI [EN 50144]

Należy zawsze podejmować odpowiednie środki ochrony słuchu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OSTRZEŻENIE – Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia bezpieczeństwa oznaczone symbolem oraz wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Wiertnica DIAM CB-E23F, CB-E23P może być stosowana z diamentowymi wiertłami rdzeniowymi i innymi końcówkami wiertniczymi DIAM. Została ona zaprojektowana do diamentowego wiercenia płuczkowego w takich materiałach jak cegły, pustaki, cegły do konstrukcji przemysłowych, kamień, beton i żelbeton za pomocą mokrych diamentowych wierteł rdzeniowych i z dopływem wody.

PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Bezpieczeństwo elektryczne

Silnik elektryczny został zaprojektowany wyłącznie do pracy pod jednym napięciem. Należy zawsze upewnić się, że napięcie zasilania zgodne jest z wartością wskazaną na tabliczce znamionowej.

Nie należy wymieniać wtyczki bez odpowiedniego upoważnienia!

Przekazać urządzenie do autoryzowanego serwisu firmy LŁ.

Wyłącznik różnicowoprądowy

Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik różnicowoprądowy odcinające je w ciągu 15 ms w przypadku różnicy (>10mA) między prądami płynącymi do i z urządzenia. Użytkownik jest tym samym chroniony w razie gdyby woda weszła w kontakt z jakimkolwiek elementem elektronicznym.

Nigdy nie należy używać narzędzia bez dostarczonego z nim wyłącznika różnicowoprądowego. Należy zawsze przed rozpoczęciem pracy sprawdzać prawidłowe funkcjonowanie wyłącznika różnicowoprądowego (patrz poniżej).

Aby sprawdzić działanie wyłącznika różnicowoprądowego, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Naciśnij zielony przycisk (RESET), aby włączyć silnik, zaświeci się czerwona lampka. Naciśnij niebieski przycisk (TEST), urządzenie wyłącza się.

Jeśli silnik nadal pracuje, kontynuowanie pracy bez ochrony jest niebezpieczne! Skontaktuj się ze sprzedawcą lub specjalistą, aby usunąć wady.

Nie zezwala się na wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji maszyny, w szczególności nie można otwierać wyłącznika różnicowoprądowego, ani naprawiać i wymieniać kabla. Jeśli zachodzi potrzeba kontroli lub naprawy, należy oddać wiertnicę do autoryzowanego serwisu firmy LŁ.

Nigdy nie należy stosować wyłącznika różnicowoprądowego jako wyłącznika głównego. Włączanie wyłącznika różnicowoprądowego dopuszczalne jest wyłącznie bez obciążenia.

Jeśli stosowany ma być przedłużacz, należy zawsze się upewnić, że jest on odpowiedniego rodzaju dla danego zastosowania oraz, że spełnia on minimalne specyfikacje dla maszyny. Należy zawsze używać w pełni rozwiniętego przedłużacza.

Maksymalna długość dla przedłużenia 2,5 mm²: 80m

Maksymalna długość dla przedłużenia 1,5 mm²: 50m

Stosować w warunkach otoczenia.

Nie zaleca się stosowania wiertnicy w skrajnych temperaturach. Nie używać wiertnicy w wilgotnym otoczeniu.

OBSŁUGA WIERTNICY

1. Przed przystąpieniem do pracy należy zaznaczyć miejsce, w którym wywiercony ma zostać otwór

2. Podłączyć maszynę do odpowiedniego źródła zasilania

3. Sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika różnicowoprądowego przed przystąpieniem do użytkowania narzędzia

4. Odłączyć zasilanie.

5. Nakręcić wiertło rdzeniowe na wrzeciono

6. Aby uruchomić wiertnicę należy nacisnąć wyłącznik

8. Wolno zagłębić wiertło rdzeniowe w wierconym materiale, stosując akcesoria dodatkowe np. wiertło pilotujące lub statyw

9. Na początku wiercenia należy zastosować niewielki nacisk celem zaznaczenia otworu wiertłem

10. Podczas wiercenia należy stosować jedynie nieznaczny nacisk. Zbyt wielka siła może doprowadzić do uszkodzenia maszyny lub akcesoriów i skrócić żywotność narzędzia

11. Kontynuować wiercenie do momentu wykonania otworu

12. Należy zachować specjalną ostrożność w momencie kiedy wiertło rdzeniowe ma przebić przeciwległą powierzchnię, aby uniknąć rozszczepienia materiału

13. Aby zatrzymać narzędzie należy nacisnąć wyłącznik

14. Odłączyć maszynę od źródła zasilania

15. Wyjąć wiertło rdzeniowe lub złącze pośredniczące stosując w tym celu odpowiednie klucze.

WYBÓR PRĘDKOŚCI (BIEGU)

1. Upewnić się, że zasilanie jest wyłączone. Przy wyborze prędkości należy wolno obrócić wrzeciono wiertnicy, obracając jednocześnie pokrętło przekładni biegów do pożądanej prędkości (1 , 2 lub 3).

2. Nie zmieniać prędkości podczas obrotów i użytkowania narzędzia. W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie maszyny.

Pamiętaj im większa średnia wiercenia tym mniejsza ilość obrotów (niższy bieg)

INSTALACJA WIERTNICY NA STATYWIE DIAM CBT181/60

Przed montażem lub ustawieniem wiertnicy na statywie CBT181/60 należy zawsze wyjąć wtyczkę narzędzia z kontaktu .

Wiertnica została zaprojektowana do użytkowania ręcznego jak i ze statywem. Montaż odbywa się poprzez zamocowanie kołnierza wiertnicy (po uprzednim zdjęciu obejmy rękojeści) w uchwycie mocującym statywu i skręceniu 2 śrubami.

Patrz również instrukcja statywu CBT181/60

Należy zawsze upewniać się, że wiertnica została zamocowana pewnie na statywie, aby uniemożliwić jej przemieszczanie się.

Przestrzegać wszystkich zaleceń bezpieczeństwa oraz wszelkich odnośnych przepisów. Proszę zapoznać się również z instrukcją statywu CBT181/60

Przedmiot pracy i obszar pracy

Należy zawsze upewnić się, że materiały przeznaczone do wiercenia są pewnie podparte i stabilne, oraz że nie będą się one przemieszczały podczas pracy. Upewnić się, że wybrane wiertło rdzeniowe jest odpowiednie dla materiałów przeznaczonych do wiercenia.

Należy upewnić się, że miejsce pracy i stanowiska operatorów są zawsze bezpieczne, uporządkowane i zorganizowane w sposób nie stanowiący przeszkody dla wiercenia. Zwracać uwagę na umiejscowienie rurociągów, okablowania, osprzętu i wyposażenia.

Proszę się upewnić, że wiertnica zamontowana na statywie jest bezpiecznie unieruchomiona w stosunku do materiału przeznaczonego do wiercenia przy pomocy kotwy lub układu próżniowego, dostępnych w ofercie DIAM. Jeśli statyw wiertniczy ma być unieruchamiana za pomocą układu próżniowego, wówczas nie należy go nigdy stosować do wiercenia w niestabilnym położeniu, jak np. w pionowych ścianach czy sufitach.

PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDŁA WODY

Pewne bardzo twarde materiały, jak beton zbrojony, mogą stwarzać problemy przy wierceniu na sucho. Mogą one wytwarzać nadmierne ilości ciepła, co powoduje polerowanie (stępianie) diamentowej końcówki wiertła. Rezultatem może być niska jakość wiercenia, lecz zapobiec temu można poprzez podłączenie źródła wody poprzez przewód i za pomocą złączki wody.

1. Złączkę na elastycznym przewodzie wodnym podłączyć do wiertnicy (delikatnie wciskając na złączkę osadzoną w wiertnicy i przekręcając w prawo) i odpowiedniego źródła wody np. hydronetka.

2. Upewnić się przed przystąpieniem do pracy, że wszystkie złącza są mocno dokręcone.

3. Włączyć dopływ wody.

4. Odkręcić zawór na wężu, aby stały przepływ wody chłodził segmenty rdzenia.

5. Zawór wody na wężu może być regulowany, celem zwiększenia lub zmniejszenia przepływu wody chłodzącej w kierunku wiertła rdzeniowego.

Nie przekraczać zalecanego maksymalnego ciśnienia wody, wynoszącego 3 bary.

Przed użytkiem należy zawsze sprawdzić czy wąż jest w dobrym stanie, czy nie jest pęknięty i czy nie ma nieszczelności. NIE STOSOWAĆ WĘŻA W PRZYPADKU NIESZCZELNOŚCI LUB USZKODZEŃ.

Minimalny dopływ wody bezpośrednio do segmentów rdzenia i materiału pomaga ochłodzić obszar wiercenia i poprawić jego parametry.

Należy unikać styczności wody z elementami narzędzia oraz osobami w obszarze pracy.

Należy zawsze sprawdzić prawidłowość działania wyłącznika różnicowoprądowego przed rozpoczęciem pracy.

Jeśli wtyczka lub kabel zasilania wymagają wymiany, wówczas należy oddać wiertarkę wiertnicę do autoryzowanego serwisu firmy LŁ.

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

Nabyta przez Państwa wiertnica jest produkowana zgodnie z najwyższymi standardami. Zadowalające działanie wiertnicy zależy od jej prawidłowego serwisu i konserwacji. Jeśli wiertnica wymaga naprawy, wówczas należy oddać ją do autoryzowanego serisu firmy LŁ. Nie pozwalać na naprawę urządzenia przez niewykwalifikowane osoby.

 • po 150 godzinach pracy konieczna jest wymiana oleju z przekładni (usługa odpłatna)
 • po 250 godzinach pracy konieczna jest wymiana szczotek silnika (usługa odpłatna)

Wszystkie czynności serwisowe (gwarancyjne i pogwarancyjne) wykonuje autoryzowany serwis DIAM w Polsce firma LŁ.

Jeśli wtyczka lub kabel zasilania wymagają wymiany, wówczas należy oddać wiertnicę do autoryzowanego serwisu DIAM firmy LŁ, aby uniknąć wszelkich potencjalnych zagrożeń.

Spalone bezpieczniki można wymieniać wyłącznie na bezpieczniki tego samego rodzaju i odpowiedniej wartości znamionowej.

Otwory wentylacyjne muszą być wolne od pyłów i ciał obcych. Należy regularnie czyścić maszynę wilgotną tkaniną. Do czyszczenia maszyny nie wolno stosować chemikaliów.

AKCESORIA

Szczegółowych informacji na temat rekomendowanych akcesoriów dostarczają sprzedawcy DIAM.

Zakładając akcesoria należy zawsze przestrzegać wskazówek producenta.

RECYKLING

Zgodnie z Dyrektywą WEEE 2002/96/EC zużyte maszyny winny zostać zwrócone do odzysku lub bezpiecznej likwidacji, kiedy mają zostać one ostatecznie usunięte (patrz symbol na tabliczce znamionowej wiertnicy). Oddzielna zbiórka zużytych wyrobów i opakowań pozwala na recykling materiałów i ich ponowne wykorzystanie. Ponowne wykorzystanie materiałów z odzysku pozwala na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska oraz ogranicza zapotrzebowanie na surowce. Proszę upewnić się, że stare narzędzia zwracane i nie trafiają do niesegregowanych odpadów miejskich.