Instrukcja wyłącznika do hydroforów Brio

Spread the love

Instrukcja dla wyłącznika ciśnieniowego do hydroforów i pomp głębinowych – Brio BM 12

1. Przeznaczenie
BRIO BM 12 automatycznie załącza i zatrzymuje pompę odpowiednio w przypadku spadku ciśnienia i zatrzymania przepływu. Ponad to, BRIO BM 12 zatrzymuje pompę przy braku wody, zabezpieczając ją przed uszkodzeniem podczas sucho biegu.

Automatyczny wyłcznik do hydroforu Brio – https://domtechniczny24.pl/w%C5%82%C4%85cznik-ci%C5%9Bnieniowy-brio-bm-12.html

Zaleca się używanie BRIO BM 12 z wodą bez osadów. Gdy woda zawiera osady, konieczne jest zainstalowanie filtra przed wlotem urządzenia. Rysunek numer 1

2. Przepisy bezpieczeństwa
W celu uniknięcia porażenia prądem i zagrożenia pożarem, prosimy przeczytać i dokładnie stosować poniższe instrukcje:
Zawsze odłącz urządzenie od sieci zasilającej przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy przy nim. Upewnij się, że przewody sieci elektrycznej, do której urządzenie jest podłączone oraz przewody łączące urządzenie z pompą mają przekrój zgodny z wymaganiami pompy. Instalacja elektryczna powinna być zabezpieczona przed zawilgoceniem.
Jeżeli BRIO BM 12 używane jest do basenów, oczek wodnych czy fontann konieczne jest użycie automatycznego zabezpieczenia przeciw-porażeniowego z IDn=30mA.

UWAGA: Po zatrzymaniu pompy ciśnienie w rurach jest wciąż wysokie. Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy bezwzględnie otworzyć zawory wylotowe.

3. Opis działania urządzenia BRIO BM 12, instrukcja obsługi
Zaraz po podłączeniu do sieci zasilającej, urządzenie BRIO BM 12 załącza pompę na około 8 sekund.
Każde kolejne załączenie następuje po spadku ciśnienia w instalacji tłocznej (odkręcony kran) a zatrzymanie występuje po zakręceniu kranu, osiągnięciu przez pompę maksymalnego poziomu ciśnienia załączania i zatrzymania przepływu. W tradycyjnych systemach wodnych wyposażonych w wyłącznik ciśnieniowy i zbiornik, pompa zatrzymuje się po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia. Dla odmiany BRIO BM 12 został zaprojektowany, aby zatrzymać pompę po spadku przepływu do poziomu minimalnego.
Po zajściu takiej sytuacji, BRIO BM 12 opóźnia rzeczywiste wyłączenie pompy o 7 do 15 sekund: celem tego jest zapobieżenie ponownego załączania pompy przy małym przepływie.

4. Instalacja
1. BRIO BM 12 należy zainstalować pomiędzy hydroforem a pierwszym ujęciem wody (BRIO BM 12 nie musi być zamontowane bezpośrednio na pompie, jakkolwiek musi być zamontowany na przewodzie tłocznym z pompy) tak, aby strzałka na obudowie urządzenia (króciec tłoczny) wskazywała kierunek przepływu wody w rurze w pozycji przedstawionej na rysunku numer 1. Należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.
2. Urządzenie BRIO BM 12 nie ma możliwości regulacji ciśnienia wyłączania, dlatego w warunkach roboczych pompa będzie się wyłączała po uzyskaniu swoich maksymalnych parametrów (ciśnienia).
3. Jeżeli używana jest pompa o ciśnieniu powyżej 10 bar konieczne jest zainstalowanie reduktora ciśnienia przed wlotem urządzenia BRIO BM 12
4. Ciśnienie robocze jest fabrycznie ustawiane na 1,5-2,2 bar, co jest wartością optymalną dla większości zastosowań.
UWAGA! BRIO BM 12 wyłącza pompę w przypadku zamknięcia wypływu wody na tłoczeniu (zamknięte krany) i zatrzymania przepływu. W zawiązku z tym użytkownik musi brać pod uwagę, że wyłączenie pompy nastąpi po osiągnięciu przez urządzenie maksymalnego ciśnienia pracy. W przypadku pomp głębinowych oraz pomp powierzchniowych wytwarzających ciśnienie ponad 6 atmosfer taka sytuacja może doprowadzić do uszkodzenia instalacji wodnej w domu.
Jeżeli urządzenie BRIO BM 12 będzie używane z pompą wytwarzającą wysokie ciśnienie, w celu redukcji maksymalnego ciśnienia w instalacji wodnej proponujemy zainstalowanie za urządzeniem BRIO BM 12 reduktora ciśnienia.
UWAGA: ABY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWĄ PRACĘ BRIO BM 12 , MAKSYMALNE CIŚNIENIE POMPY MUSI BYĆ O CO NAJMNIEJ 0,6-0,8 BAR WYŻSZE NIŻ CIŚNIENIE PRACY BRIO BM 12 .
5. Uruchomienie BRIO BM 12
UWAGA: na przewodzie ssącym musi być przed pompą zainstalowany zawór zwrotny
1. Przed uruchomieniem należy napełnić wodą rurę ssącą oraz pompę i otworzyć jeden zawór wylotowy, następnie włączyć pompę przez podłączenie BRIO BM 12 do gniazdka elektrycznego. Po ustabilizowaniu przepływu można zamknąć zawór wylotowy – pompa powinna się samoczynnie zatrzymać.
2. W przypadku pierwszego uruchomienia pompy przez BRIO BM 12 może nastąpić samo wyłączenie pompy przed zassaniem wody. W takiej sytuacji należy nacisnąć przycisk RESET. Jeżeli pompa nie zacznie pompować przez 5 minut należy pompę zalać ponownie oraz sprawdzić szczelność rury ssącej.
Suchy stop : Świecąca się na czerwono DIODA BŁĘDU nr. 4 (BŁĄD / FAILURE) przy wyłączonym silniku, wskazuje na pracę pompy na sucho. Aby ponownie uruchomić system należy wcisnąć przycisk RESET po sprawdzeniu obecności wody w rurze ssącej.


Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.